Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Katolickich w Sosnowcu

I Wprowadzenie

Koncepcja pracy szkoły katolickiej opiera się na dwóch podstawach:
 • nauczaniu Kościoła dotyczącym szkoły
 • wytycznych Ministerstwa Edukacji
Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, II Soboru Watykańskiego, mówi, że szkoła „mocą swego posłannictwa kształtuje (…) władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenia, kształci zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się, stwarzając przyjazne współżycie wśród wychowanków różniących się charakterem czy pochodzeniem”.
Nauczyciele zespołu realizują wizję szkoły, w której nauczyciele, rodzice i uczniowie wspólnie dążą do osiągnięcia jak najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych w atmosferze wzajemnego szacunku.
Koncepcja rozwoju szkoły opisuje to, co planowane i przygotowane do realizacji, czyli koncentruje się na tym, co jest możliwe do osiągnięcia z punktu widzenia uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych szkoły. Stawiane cele są autentyczne i praktyczne, wyrastają z tradycji szkoły, dostosowują się do potrzeb i możliwości nauczycieli i uczniów.

II Charakterystyka szkoły

W skład Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Bosko Parafii św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu wchodzą:
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące – które powstało w 1991 roku
 • Katolickie Niepubliczne Gimnazjum nr 5 – które powstało w 1999 roku
 • Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa – która powstała w 2013 roku
Głównym wyzwaniem w edukacji uczniów tych jednostek jest umiejętność godzenia najlepszych, wieloletnich tradycji i osiągnięć pedagogicznych szkoły i rozwijanie młodej organizacyjnie jednostki, jaką jest szkoła podstawowa.
Analizując wnioski z zebrań Rady Pedagogicznej oraz wnioski dyrektora
z prowadzonego nadzoru można stwierdzić:
 • nauczyciele są zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami, organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodna jest z potrzebami szkoły.
 • w szkole diagnozowane są potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
 • dyrektor prowadzi prawidłowy nadzór nad realizacją podstaw programowych.
 • szkoła prawidłowo kontroluje realizacje obowiązku szkolnego i nauki. Analizowana jest frekwencja i wdrażane są procedury interwencyjne.
 • w szkole przestrzegane są prawa dziecka i ucznia oraz upowszechniana jest wiedza o tych prawach. Uczniowie korzystają ze swoich praw.
 • baza dydaktyczna i sportowa szkoły jest dostępna dla uczniów.
 • szkoła prawidłowo organizuje egzaminy zewnętrzne oraz wykorzystuje analizę oceniania zewnętrznego w planowaniu procesu dydaktycznego.
 • nadzór pedagogiczny i prowadzona polityka kadrowa, konsekwencja w działaniu dyrektora szkoły w znaczący sposób wpłynęły na atmosferę panującą w szkole.
Wyniki zewnętrznych egzaminów maturalnych analizowanych przez Radę Pedagogiczną przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia i utrzymaniu zdawalności matury na bardzo wysokim poziomie.
Wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej EWD obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2010-2012wyznaczają pozycję szkoły w obszarze szkół sukcesu.
W ostatnich latach Szkoła osiąga czołowe (I lub II) w naszym mieście miejsca w wynikach egzaminów gimnazjalnych i uzyskała tytuł srebrnej szkoły w rankingu najlepszych szkół.

III Priorytety rozwoju

Rozporządzenie z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego zawiera załącznik określający wymagania wobec szkół i placówek. Wymagania te są podstawą prowadzenia przez kuratoria oświaty ewaluacji zewnętrznej, rozumianej jako praktyczne badanie oceniające i ustalania poziomu spełniania tych wymagań.
Powyższe wymagania oraz wartości i wizja szkoły wyznaczają podstawowe punkty planu działań szkoły.
 1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy:
  • Propagowanie wśród nauczycieli koncepcji pracy szkoły.
  • Angażowanie nauczycieli w analizowanie i modyfikowanie koncepcji.
  • Badanie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli stopnia akceptacji koncepcji pracy szkoły.
 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się:
  • Organizacja ewaluacji dotyczącej aktywności uczniów i uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w szkole
  • Monitorowanie planowania i realizacji procesów edukacyjnych.
  • Kontrola przestrzegania zasad oceniania.
  • Ewaluacja funkcjonowania Szkolnego Systemu Oceniania.
  • Organizacja wzajemnego uczenia się przez uczniów
 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
  • Organizowanie próbnych egzaminów zewnętrznych
  • Prowadzenie analiz osiągnięć uczniów
  • Monitorowanie wdrażania wniosków z prowadzonych analiz
  • Organizowanie i monitorowanie diagnozowania osiągnięć uczniów.
 4. Uczniowie są aktywni
  • Zachęcanie uczniów do angażowania się w różnego rodzaju akcje charytatywne i wolontariat. Dalsza współpraca z Domem Dziecka, Caritasem i schroniskiem dla zwierząt
  • Inspirowanie uczniów do działań w ramach Samorządu Uczniowskiego
  • Dalsza współpraca z Młodzieżową Radą Miasta
 5. Respektowane są normy społeczne
  • Monitorowanie realizacji programów wychowawczych i profilaktyki.
  • Prowadzenie diagnoz dotyczących sytuacji wychowawczej oraz badań dotyczących poczucia bezpieczeństwa
 6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
  • Prowadzenie zajęć wyrównawczych i zajęć z uczniami zdolnymi, w tym przygotowania do konkursów przedmiotowych i olimpiad
  • Monitorowanie działań nauczycieli związanych z indywidualizacją procesu edukacyjnego
  • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
  • Motywowanie nauczycieli do pracy zespołowej
  • Współpraca nauczycieli w przygotowaniu uroczystości szkolnych, konkursów i innych zawodów
 8. Promowana jest wartość edukacji
  • Prowadzenie współpracy międzynarodowej w ramach programu Uczenie się przez całe życie
  • Organizowanie krajowych i zagranicznych wycieczek edukacyjnych jako formy samodzielnego poznawania świata (kultura, obyczaje, dziedzictwo narodowe itd.)
 9. Rodzice są partnerami szkoły
  • Wprowadzenie dziennika elektronicznego jako formy stałego kontaktu z rodzicami
  • Monitorowanie współpracy z rodzicami.
 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
  • Dalsza współpraca z Wydziałem Farmacji
  • Współpraca z Centrum Informacji Naukowej na Uniwersytecie Śląskim
 11. Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych
  • Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i wdrażanie wniosków w bieżących planach nauczania
  • Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu umiejętności analizowania wyników egzaminów zewnętrznych.
 12. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi
  • Realizacja wyposażenia sal lekcyjnych w nowoczesne środki audiowizualne – tablice interaktywne, profesjonalny system nagłośnienia, sprzęt audiowizualny.
  • Tworzenie i udoskonalanie bazy dydaktycznej dla szkoły podstawowej