Matura

Rok szkolny 2023/2024

Rok szkolny 2023/2024

 • Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 r. – wszystkie ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej
 • Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej
 • Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 r.
 • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.
 • Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2024 r.
 • Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r.
 • Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024
 • Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej na podstawie Art. 21 ust. 3 oraz Art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uprawniających do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności uprawniających do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadpodstawowych na podstawie art. 132 Ustawy – Prawo oświatowe

matura 2023

Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

1) uczniów 4-letnich liceów ogólnokształcących oraz szkół artystycznych realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2022/2023
2) absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
3) osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

 

EGZAMIN1

 

PO CO JEST PRZEPROWADZANY EGZAMIN MATURALNY? CO JEST NA NIM SPRAWDZANE?

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

 1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań egzaminacyjnych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępują do egzaminów w 2023 r.
 2. stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎ustnej (bez określania poziomu) i w części pisemnej (na poziomie podstawowym)
 3. zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania egzaminacyjne określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1246) i wymienione dla każdego przedmiotu. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych w 2023 r.

 

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 1. dwóch egzaminów w części ustnej, tj.
 1. 1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
 2. 2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
 1. oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.
 1. 1) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. 2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. 3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. 4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).

 

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY I OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO?

Aby otrzymać świadectwo w 2023 r., należy:‎

 1. przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

W 2023 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 3., nie musi przystąpić absolwent:

 1. który przystępuje do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 2. 4-letniego technikum (z lat 2006-2023) albo
 3. branżowej szkoły II stopnia (z roku 2022 albo 2023), który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum,

jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.

 

Z JAKICH PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO?

W 2023 r. – oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – absolwent może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych, przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym. Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎ W części pisemnej:‎

 1. biologia (na poziomie rozszerzonym)
 2. chemia (na poziomie rozszerzonym)
 3. filozofia (na poziomie rozszerzonym)
 4. fizyka (na poziomie rozszerzonym)
 5. geografia (na poziomie rozszerzonym)
 6. historia (na poziomie rozszerzonym)
 7. historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)
 8. historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)
 9. informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 10. język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 11. język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 12. język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 13. język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 14. język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 15. język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 16. język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)
 17. język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 18. język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 19. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 20. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 21. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)
 22. język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)
 23. język polski (na poziomie rozszerzonym)
 24. matematyka (na poziomie rozszerzonym)
 25. wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

W części ustnej:‎

 1. język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 2. język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 3. język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 4. język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 5. język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 6. język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 7. język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 8. język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 9. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 10. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 11. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)
 12. język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)

W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów ‎dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Szczegółowo wszystkie zasady ‎są opisane tutaj (sekcje D i E, str. 7–11).

 

CZY WYBÓR PRZEDMIOTÓW NA EGZAMINIE MATURALNYM ZALEŻY OD TEGO, JAKICH PRZEDMIOTÓW UCZEŃ UCZYŁ SIĘ W SZKOLE?

Co do zasady – nie. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, ‎języka mniejszości narodowej – jeżeli był uczniem / jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej – i jednego wybranego języka obcego ‎nowożytnego spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Wyjątek stanowią absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy mają obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym w części pisemnej jako przedmiotu dodatkowego.

JAKIE ZADANIA MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NA EGZAMINIE MATURALNYM Z POSZCZEGÓLNYCH ‎PRZEDMIOTÓW?

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎

 1. informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, z uwzględnieniem aneksów do informatorów o egzaminie maturalnym w 2023 r. i 2024 r.
 2. przykładowych zestawach zadań
 3. arkuszach tzw. matury próbnej, które będą udostępnione we wrześniu 2022 r. i w grudniu 2022 r.

 

JAKĄ FORMĘ BĘDZIE MIAŁA CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ‎NARODOWEJ, JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ, JĘZYKA REGIONALNEGO I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO?‎

Część ustna egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości ‎narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego będzie sprawdzała umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym, lub jego fragmentem.‎

Maturzysta będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych składający się z dwóch zadań, które zdający będzie mógł zrealizować w dowolnej kolejności. ‎Pierwsze zadanie – dotyczące jednej z lektur obowiązkowych – będzie zadaniem z puli zadań jawnych. Drugie zadanie – wcześniej nieznane zdającemu – będzie dotyczyło zagadnień związanych z literaturą, kulturą, językiem. Zadanie pierwsze będzie zawierało wyłącznie polecenie, natomiast zadanie drugie – oprócz polecenia – będzie zawierało również tekst literacki, tekst kultury, w tym tekst ikonograficzny, lub jego fragment.

Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎dwóch wypowiedzi monologowych (trwających łącznie ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tymi ‎wypowiedziami rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).

Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć w Informatorze o egzaminie ‎maturalnym z języka polskiego (str. 44–63) oraz w informatorach z poszczególnych języków.

Przykładowe zadania, filmy i informacje o części ustnej egzaminu z języka polskiego są dostępne tutaj.

Podczas części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin bez określania poziomu) maturzysta będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych, zawierający – nieznane mu wcześniej – zadania egzaminacyjne. Po wylosowaniu zestawu zdający, aby oswoić się z sytuacją egzaminacyjną, weźmie udział w rozmowie wstępnej, a potem przystąpi do egzaminu. Egzamin trwa około 15 minut i ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie.

Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią.

Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań.

Zadanie 1. polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role.

W zadaniu 2. zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie i odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego.

Zadanie 3.  – to wypowiedź zdającego na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Przykładowe zadania można znaleźć w Informatorach o egzaminie ‎maturalnym z poszczególnych języków obcych nowożytnych, które są dostępne tutaj.

 

KIEDY BĘDZIE PRZEPROWADZONY EGZAMIN MATURALNY W 2023 R.?

Termin główny – od 4 do 23 maja 2023 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 19 czerwca 2023 r.

 1. ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 5 do 7 czerwca.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 19 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

Termin poprawkowy – 21–22 sierpnia 2023 r.‎

 1. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 22 sierpnia‎.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

 

JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO?

 1. Do 30 września 2022 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2023 r. (Deklaracja A)
 2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2022/2023 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2023 r. w ostatecznej deklaracji.
 3. Do 7 lutego 2023 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć:
  1. 1) do dyrektora szkoły, którą ukończyli – absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości (Deklaracja A)
  2. 2) do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej – osoby posiadające świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (Deklaracja B).
 4. Nie później niż do 15 marca 2023 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć zdający – obywatele Ukrainy, którzy rozpoczęli kształcenie po 30 września 2022 r. (Deklaracja C)
 5. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.
 6. Każdy zdający może złożyć deklarację albo w postaci papierowejalbo w postaci elektronicznej (e-deklarację) w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej https://wyniki.edu.pl (nie można złożyć deklaracji w obu postaciach).
  1. 1) Logowanie do ZIU jest możliwe:
   1. a) przy użyciu loginu i hasła otrzymanego:
    1. – w przypadku uczniów ostatnich klas – od dyrektora szkoły, który przekaże im loginy i hasła do 25 września 2022 r.
    2. – w przypadku absolwentów z lat ubiegłych – od dyrektora macierzystej szkoły, który przekaże im loginy i hasła po otrzymaniu wniosku złożonego do 15 stycznia 2023 r. (załącznik 5a)
    3. – w przypadku osób składających deklarację do dyrektora OKE (Deklarację B) – od dyrektora właściwej OKE, od którego będzie można odebrać login i hasło po złożeniu wniosku do 15 stycznia 2023 r. (załącznik 5a)
   2. b) przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
  2. 2) Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji: (Instrukcje składania i przyjmowania e-deklaracji).
 7. Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny (patrz odpowiedź na pytanie „Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?”), wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.

 

CZY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO POBIERANA JEST OPŁATA?
 1. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:
  1. 1) przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)
   1. a) Przykład 1.: Pan Piotr Kowalski przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2020 r. – najpierw w maju, a następnie w sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2021 r. pan Kowalski nie przystępował do egzaminu. W 2022 r. pan Piotr przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, w terminie głównym (w maju) i poprawkowym (w sierpniu), ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2023 r. pan Kowalski postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
   2. b) Przykład 2.: Pani Kinga Nowacka przystąpiła do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2013 r. W 2016 r. przystąpiła do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2023 r. pani Nowacka zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym (nie może już przystępować do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym). Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.
  2. 2) w latach ubiegłych (2005–2022) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie).
   1. a) Przykład 3.: Pan Rafał Kolarski w 2011 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2023 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
   2. b) Przykład 4.: Pani Anna Rajewska w 2014 r. zadeklarowała chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpiła. W 2023 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.
 2. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.
 3. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 marca 2023 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnejNiewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 4. Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
 5. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
 6. Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 marca 2023 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.
 7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2023 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2023 r.

 

CZY LAUREATOM I FINALISTOM OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH PRZYSŁUGUJĄ NA EGZAMINIE MATURALNYM SPECJALNE UPRAWNIENIA?

Tak. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadpodstawowych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadpodstawowej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎ Szczegółowo wszystkie zasady są opisane tutaj (sekcja K, str. 22–23).

 

CZY OSOBY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNE, MOGĄ ‎PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO, KTÓRY BĘDZIE DOSTOSOWANY DO ICH POTRZEB ORAZ ‎MOŻLIWOŚCI?

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje zdającym:‎

 1. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 2. słabosłyszącym
 3. niesłyszącym
 4. słabowidzącym
 5. niewidomym
 6. z afazją
 7. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 8. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną innymi przyczynami niż mózgowe porażenie dziecięce i z czasową niesprawnością rąk
 9. o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom)
 10. obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 11. z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 12. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 13. z chorobami przewlekłymi
 14. chorym lub niesprawnym czasowo
 15. z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 16. które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 17. które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 18. z zaburzeniami komunikacji językowej
 19. z zaburzeniem widzenia barw.

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

 

JAKIE INFORMACJE ZNAJDĄ SIĘ NA ŚWIADECTWIE MATURALNYM? KIEDY ŚWIADECTWO JEST ‎WYDAWANE?

 1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎‎
 2. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów, (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎‎ Na świadectwie dojrzałości wskazany jest również poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz europejskich ram kwalifikacji.
 3. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎
 4. Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w terminie głównym i dodatkowym w 2023 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 7 lipca 2023 r. Osoby, które zdadzą egzamin w terminie ‎poprawkowym, otrzymają świadectwo 8 września 2023 r.
 • JAKIE MATERIAŁY O EGZAMINIE W FORMULE 2023 SĄ DOSTĘPNE?

Zawierają opis egzaminu, przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, natomiast Aneksy zawierają informację o treści Informatorów nieobowiązującej na egzaminach w 2023 r. i 2024 r.

Zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz omówieniem. Dostępne są zestawy ‎standardowe oraz dostosowane (dla zdających z niepełnosprawnościami).

Od września 2022 r. do grudnia 2022 r. na stronie CKE będą publikowane kolejne materiały dodatkowe dotyczące egzaminu w Formule 2023.

Pod koniec września 2022 r. oraz pod koniec grudnia 2022 r. opublikowane zostaną arkusze testów diagnostycznych, które będą służyć do przeprowadzenia egzaminów próbnych.

JAKIE BĘDĄ NAJWAŻNIEJSZE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU 2024 I 2025?

  1. 1. Egzamin maturalny w roku 2024
   1. 1) W roku 2024 egzamin maturalny będzie nadal przeprowadzany w dwóch formułach, tj. Formule 2023 oraz Formule 2015.
   2. 2) W roku 2024 do egzaminu maturalnego w Formule 2023 będą przystępowali po raz pierwszy:
    1. a) absolwenci 5-letniego technikum
    2. b) absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej
    3. c) zdający, którzy w 2024 r. uzyskali świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
    4. d) absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), którzy wcześniej nie przystępowali do egzaminu maturalnego, niezależnie od tego, czy posiadali świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości, czy takiego dokumentu nie posiadali.
   3. 3) W roku 2024 do egzaminu maturalnego w Formule 2023 będą przystępowali również:
    1. a) absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego – po raz pierwszy lub po raz kolejny (drugi)
    2. b) absolwenci szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego liceum ogólnokształcącego – po raz pierwszy lub po raz kolejny (drugi)
    3. c) absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), którzy
     1. po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023 – po raz drugi
     2. przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2005–2022 i uzyskali lub już posiadali świadectwo dojrzałości – po raz kolejny
     3. przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2005–2018 i nie uzyskali świadectwa dojrzałości – po raz kolejny
    4. d) zdający, którzy ukończyli szkołę za granicą, ale uzyskane świadectwo nie uprawnia ich do podjęcia studiów wyższych w Polsce, którzy w latach ubiegłych nie przystępowali do egzaminu maturalnego (w 2024 r. będą przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy) lub po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w roku 2023 (w 2024 r. będą przystępowali do egzaminu maturalnego po raz drugi).
   4. 4) W roku 2024 do egzaminu maturalnego w Formule 2015 będą przystępowali:
    1. a) absolwenci 3-letniego liceum ogólnokształcącego – po raz pierwszy lub po raz kolejny (egzamin w Formule 2015 będzie dla tej grupy przeprowadzany do roku 2027 włącznie; od roku 2028 – będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023)
    2. b) absolwenci szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego – po raz pierwszy lub po raz kolejny (egzamin w Formule 2015 będzie dla tej grupy przeprowadzany do roku 2027 włącznie; od roku 2028 – będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023)
    3. c) absolwenci liceum uzupełniającego albo liceum profilowanego – po raz pierwszy lub po raz kolejny (egzamin w Formule 2015 będzie dla tej grupy przeprowadzany do roku 2027 włącznie; od roku 2028 – będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023)
    4. d) absolwenci 4-letniego technikum – po raz pierwszy lub po raz kolejny (egzamin w Formule 2015 będzie dla tej grupy przeprowadzany do roku 2028 włącznie; od roku 2029 – będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023)
    5. e) absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci gimnazjum – po raz pierwszy lub po raz kolejny (egzamin w Formule 2015 będzie dla tej grupy przeprowadzany do roku 2029 włącznie; od roku 2030 – będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023)
    6. f) absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości – po raz kolejny
    7. g) absolwenci technikum uzupełniającego dla młodzieży – po raz pierwszy lub po raz kolejny (egzamin w Formule 2015 będzie dla tej grupy przeprowadzany do roku 2028 włącznie; od roku 2029 – będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023)
    8. h) zdający, którzy uzyskali świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych (egzamin w Formule 2015 będzie dla tej grupy przeprowadzany do roku 2027 włącznie; od roku 2028 – będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023)
    9. i) zdający, którzy ukończyli szkołę za granicą, ale uzyskane świadectwo nie uprawnia ich do podjęcia studiów wyższych w Polsce, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2022 (egzamin w Formule 2015 będzie dla tej grupy przeprowadzany do roku 2027 włącznie; od roku 2028 – będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023).
   5. 5) W 2024 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany:
    1. a) w przypadku egzaminu w Formule 2023 – na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu z 10 czerwca 2022 r.
    2. b) w przypadku egzaminu w Formule 2015 – na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu z 1 sierpnia 2022 r.
   6. 6) W 2024 r. obowiązują Informatory wraz z Aneksami, ogłoszone na stronie internetowej CKE.
   7. 7) Aby uzyskać świadectwo dojrzałości w 2024 r., wszyscy zdający – niezależnie od tego, w którym roku przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy oraz niezależnie od tego, jakie egzaminy nie były w tym roku przeprowadzane ze względu na COVID-19 – będą mieli obowiązek:
    1. a) mieć zdane (tzn. uzyskane minimum 30% punktów możliwych do zdobycia) na przestrzeni wszystkich lat, w których przystępowali do egzaminu maturalnego, egzaminy:
     1. części ustnej: z języka polskiego; z wybranego języka obcego nowożytnego; z języka mniejszości narodowej w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej
     2. części pisemnej: z języka polskiego na poziomie podstawowym; z matematyki na poziomie podstawowym; z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; z języka mniejszości narodowej na poziomie podstawowym w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej
    2. b) przystąpić do egzaminu z jednego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym, jako przedmiotu dodatkowego.
   8. 8) W 2024 r. absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, przystępujący do egzaminu maturalnego w Formule 2023, będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego.
   9. 9) W 2024 r. wszyscy absolwenci będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych.
 1. 2. Egzamin maturalny w roku 2025
  1. 1) W roku 2025 egzamin maturalny będzie nadal przeprowadzany w dwóch formułach, tj. Formule 2023 oraz Formule 2015.
  2. 2) W roku 2025 do egzaminu maturalnego w Formule 2023 będą przystępowali po raz pierwszy:
   1. a) zdający, którzy w 2025 r. uzyskali świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
   2. b) absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), którzy wcześniej nie przystępowali do egzaminu maturalnego, niezależnie od tego, czy posiadali świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości, czy takiego dokumentu nie posiadali.
  3. 3) W roku 2025 do egzaminu maturalnego w Formule 2023 będą przystępowali również:
   1. a) absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego – po raz pierwszy lub po raz kolejny (drugi albo trzeci)
   2. b) absolwenci szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego liceum ogólnokształcącego – po raz pierwszy lub po raz kolejny (drugi albo trzeci)
   3. c) absolwenci 5-letniego technikum – po raz pierwszy lub po raz kolejny (drugi)
   4. d) absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej – po raz pierwszy lub po raz kolejny (drugi)
   5. e) zdający, którzy w 2024 uzyskali świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych – po raz pierwszy lub po raz kolejny (drugi)
   6. f) absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), którzy:
    1. po raz pierwszy lub drugi przystąpili do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023 lub 2024 – po raz drugi lub kolejny
    2. przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2005–2022 i uzyskali lub już posiadali świadectwo dojrzałości – po raz kolejny
    3. przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2005–2019 i nie uzyskali świadectwa dojrzałości – po raz kolejny
   7. g) zdający, którzy ukończyli szkołę za granicą, ale uzyskane świadectwo nie uprawnia ich do podjęcia studiów wyższych w Polsce, którzy w latach ubiegłych nie przystępowali do egzaminu maturalnego (w 2025 r. będą przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy) lub przystąpili już do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023 lub 2024 (w 2025 r. będą przystępowali do egzaminu maturalnego po raz kolejny).
  4. 4) W roku 2025 do egzaminu maturalnego w Formule 2015 będą przystępowali:
   1. a) absolwenci 3-letniego liceum ogólnokształcącego – po raz pierwszy lub po raz kolejny (egzamin w Formule 2015 będzie dla tej grupy przeprowadzany do roku 2027 włącznie; od roku 2028 – będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023)
   2. b) absolwenci szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego – po raz pierwszy lub po raz kolejny (egzamin w Formule 2015 będzie dla tej grupy przeprowadzany do roku 2027 włącznie; od roku 2028 – będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023)
   3. c) absolwenci liceum uzupełniającego albo liceum profilowanego – po raz pierwszy lub po raz kolejny (egzamin w Formule 2015 będzie dla tej grupy przeprowadzany do roku 2027 włącznie; od roku 2028 – będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023)
   4. d) absolwenci 4-letniego technikum – po raz pierwszy lub po raz kolejny (egzamin w Formule 2015 będzie dla tej grupy przeprowadzany do roku 2028 włącznie; od roku 2029 – będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023)
   5. e) absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci gimnazjum – po raz pierwszy lub po raz kolejny (egzamin w Formule 2015 będzie dla tej grupy przeprowadzany do roku 2029 włącznie; od roku 2030 – będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023)
   6. f) absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2020–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości – po raz kolejny
   7. g) absolwenci technikum uzupełniającego dla młodzieży – po raz pierwszy lub po raz kolejny (egzamin w Formule 2015 będzie dla tej grupy przeprowadzany do roku 2028 włącznie; od roku 2029 – będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023)
   8. h) zdający, którzy uzyskali świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych (egzamin w Formule 2015 będzie dla tej grupy przeprowadzany do roku 2027 włącznie; od roku 2028 – będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023)
   9. i) zdający, którzy ukończyli szkołę za granicą, ale uzyskane świadectwo nie uprawnia ich do podjęcia studiów wyższych w Polsce, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2022 (egzamin w Formule 2015 będzie dla tej grupy przeprowadzany do roku 2027 włącznie; od roku 2028 – będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023).
  5. 5) W 2025 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany:
   1. a) w przypadku egzaminu w Formule 2023 – na podstawie wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z roku 2018
   2. b) w przypadku egzaminu w Formule 2015 – na podstawie wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z roku 2012.
  6. 6) Wszystkie arkusze egzaminacyjne – również arkusze dla zdających, którzy w 2025 r. będą przystępować do egzaminu maturalnego po raz kolejny – będą zawierały zadania sprawdzające poziom opanowania wymagań określonych w podstawie programowej w pełnym zakresie.
  7. 7) W 2025 r. obowiązują już wyłącznie Informatory (bez Aneksów), ogłoszone na stronie internetowej CKE.
  8. 8) Aby uzyskać świadectwo dojrzałości w 2025 r., osoby przystępujące do egzaminu maturalnego w Formule 2023 będą miały obowiązek mieć zdane (tzn. uzyskane minimum 30% punktów możliwych do zdobycia) na przestrzeni wszystkich lat, w których przystępowały do egzaminu maturalnego, egzaminy:
   1. a) w części ustnej: z języka polskiego; z wybranego języka obcego nowożytnego; z języka mniejszości narodowej w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej
   2. b) w części pisemnej: z języka polskiego na poziomie podstawowym; z matematyki na poziomie podstawowym; z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; z języka mniejszości narodowej na poziomie podstawowym w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
  9. 9) Osoby, które przystąpiły do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023 lub 2024, i nie zdały egzaminu, chcąc uzyskać świadectwo dojrzałości w 2025 r. będą zobowiązane spełnić warunek, o którym mowa w pkt 8b, tzn. będą musiały legitymować się wynikiem co najmniej 30% z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
  10. 10) W 2025 r. absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, przystępujący do egzaminu maturalnego w Formule 2023, będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego.
  11. 11) Aby uzyskać świadectwo dojrzałości w 2025 r., osoby przystępujące do egzaminu maturalnego w Formule 2015 będą miały obowiązek – niezależnie od tego, w którym roku przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy oraz niezależnie od tego, jakie egzaminy nie były w tym roku przeprowadzane ze względu na COVID-19:
   1. a) mieć zdane (tzn. uzyskane minimum 30% punktów możliwych do zdobycia) na przestrzeni wszystkich lat, w których przystępowały do egzaminu maturalnego, egzaminy:
    1. części ustnej: z języka polskiego; z wybranego języka obcego nowożytnego; z języka mniejszości narodowej w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej
    2. części pisemnej: z języka polskiego na poziomie podstawowym; z matematyki na poziomie podstawowym; z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; z języka mniejszości narodowej na poziomie podstawowym w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej
   2. b) przystąpić do egzaminu z jednego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym, jako przedmiotu dodatkowego (w Formule 2015 nie ma obowiązku zdania, tj. uzyskania co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia, egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym).
  12. 12) W 2025 r. wszyscy absolwenci będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych.

HARMONOGRAM

 

Rok szkolny 2022/2023

Nr

załącznika

Opis Dokument do pobrania
1a
Deklaracja
A
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, tj. dla:

 1. ucznia 4-letniego LO (Formuła 2023)
 2. ucznia szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO (Formuła 2023)
 3. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2023)
 4. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2015)
 5. absolwenta 3-letniego LO (Formuła 2015)
 6. absolwenta szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO (Formuła 2015)
 7. ucznia oraz absolwenta 4-letniego technikum (Formuła 2015)
 8. ucznia oraz absolwenta branżowej szkoły II stopnia, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum (Formuła 2015)
Pobierz Word
Pobierz PDF
1b
Deklaracja
B
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, tj. dla:

 1. absolwenta LO, technikum, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
 2. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła została zlikwidowana, (Formuła 2023)
 3. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
 4. absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (Formuła 2015)
 5. absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (Formuła 2015)
 6. osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (Formuła 2023 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz pierwszy; Formuła 2015 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz kolejny)
 7. osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (Formuła 2015)
Pobierz Word
Pobierz PDF
1c
Deklaracja
C
Deklaracja dla zdającego – obywatela Ukrainy, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej (ukończonej w Polsce) Pobierz Word
Pobierz PDF
2 Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej Pobierz
3b Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła dla osoby, która składa deklarację do dyrektora OKE Pobierz
5a Wniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego Pobierz
5b Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady Pobierz
5c Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego Pobierz
6 Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym Pobierz
7 Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym Pobierz
21b Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień Pobierz
21d Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia Pobierz
22a Zastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu Pobierz
22c Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu Pobierz
25a Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej Pobierz
25b Wniosek o weryfikację sumy punktów Pobierz
25c Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Pobierz
26 Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny Pobierz
27 Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca Pobierz
30 Informacja o egzaminie maturalnym w 2023 r. dla zdających – obywateli Ukrainy Pobierz

Rok szkolny 2023/2024

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r.