Formacja duchowa

Formacja duchowa wspólnoty szkolnej

Cechą charakterystyczną szkoły i pracy duszpasterskiej jest dążenie do połączenia w uczniu tego, co stanowi jego pracę i aktywność zewnętrzną, z tym, co jest treścią jego ducha i wiary. Dlatego praca dydaktyczna i wychowawcza jest ściśle połączona z rozwojem religijnym ucznia. Stąd też do kalendarium szkoły włączono ważniejsze święta i uroczystości roku liturgicznego. Tradycyjnie rok szkolny zaczyna się i kończy uroczystą Eucharystią. Dla uczniów klas pierwszych w miesiącu wrześniu organizowana jest pielgrzymka do Częstochowy. Oprawę religijną ma również immatrykulacja uczniów klas pierwszych. Uroczystości kościelne mają swoje odzwierciedlenie w liturgii Eucharystycznej z udziałem uczniów i grona pedagogicznego, sprawowanej w kościele Św. Tomasza Ap.
W liturgię tę mocno zaangażowani są uczniowie. W Adwencie społeczność szkolna przeżywa dzień skupienia dla uczniów i nauczycieli, raz w tygodniu sprawowaną w kaplicy szkolnej Eucharystię roratnią, a w okresie wielkopostnym rekolekcje trzydniowe. W miesiącu październiku w kaplicy szkolnej codziennie przed lekcjami odmawiany jest Różaniec, w którym uczestniczą wszyscy chętni.

Swą oprawę liturgiczną mają również święta narodowe, które gromadzą młodzież wraz z mieszkańcami miejscowej parafii na wspólnej modlitwie. Podczas całego roku szkolnego społeczność szkolna gromadzi się w kościele Św. Tomasza Ap. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, na mszy świętej o godz. 10:00. We mszy świętej biorą udział rodzice uczniów i licznie zebrani parafianie.

Raz w miesiącu każda klasa bierze udział we mszy świętej klasowej, sprawowanej przez księdza prefekta liceum w szkolnej kaplicy. Msza Święta odprawiana jest w ramach lekcji religii.

Katecheza jest podstawową formą przekazywania prawd wiary. W dobie dokonujących się przemian ważnym jest, by na katechezie pokazać młodzieży, iż religia to nie tylko teoria, nie mająca odzwierciedlenia w życiu. Ma ona oddziaływać na życie, ma pomagać, dawać także rozwiązania pewnych życiowych sytuacji. Stąd też materiał katechetyczny poszerzony jest o zagadnienia
i problemy, z którymi styka się młodzież (np. środki masowego przekazu a wiara, alkoholizm, narkomania, sekty, satanizm, inne religie). Lekcja katechezy ma pomóc również młodzieży w prawidłowym odczytaniu bieżących wydarzeń w Kościele.

Z racji pierwszego czwartku i piątku miesiąca w szkole można skorzystać z sakramentu pokuty. Uczniowie mają również możliwość indywidualnych rozmów z księdzem prefektem.

Pewny ewenement stanowi forma naszych rekolekcji wielkopostnych. Młodzież podzielona na grupy, pod opieką nauczycieli, pracuje w ramach zajęć warsztatowych. Nowa forma rekolekcji to zaktywizowanie uczniów oraz pobudzenie do osobistej refleksji, popartej czynem (plakat, fotografia, przedstawienie teatralne, spotkanie z chorymi i upośledzonymi).

Uczniowie mogą działać w kilku sekcjach, np. w ramach liturgicznej przygotowują msze święte szkolne i klasowe. W ramach sekcji charytatywnej niosą pomoc potrzebującym i organizują spotkania wigilijne z dziećmi specjalnej troski.

Duszpasterstwo obejmuje również nauczycieli i rodziców, dla których organizowane są rekolekcje i dni skupienia.