Rekrutacja LO 2022/2023

TRWA REKRUTACJA

REKRUTACJA na rok szkolny 2022/2023

 

Do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się nabór uczniów do następujących klas:

klasy I– rekrutacja

klasy II– nabór uzupełniający

klasy III– nabór uzupełniający

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 

PODANIE_O_PRZYJĘCIE_KLO_2022_2023 – PLIK PDF

ANKIETA_KANDYDATA_KLO_REKRUTACJA 2022/2023 KLASA 1 KLO – PLIK PDF

ANKIETA_KANDYDATA_KLO_NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 2022/2023 KLASA 2, KLASA 3 – PLIK PDF

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – PLIK DOC

 

 

#ZOSTAŃ W DOMU – REKRUTACJA ONLINE

#ZOSTAŃ W DOMU – Wypełnij ankietę ONLINE

ANKIETA KANDYDATA – REKRUTACJA 2022/2023 KLASA 1 KLO

ANKIETA KANDYDATA – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 2022/2023 – KLASA 2 KLO, 3 KLO

#ZOSTAŃ W DOMU – Wypełnij oświadczenie i dołącz do podania ONLINE

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

#ZOSTAŃ W DOMU – Złóż podanie ONLINE

PODANIE DO DYREKCJI KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. JANA BOSKO

 

Rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. JANA BOSKO W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Nabór do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko w Sosnowcu na rok szkolny 2022/2023 odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji na podstawie § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 r. poz. 421) oraz w oparciu o regulamin opracowany i uchwalony przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Katolickich w Sosnowcu, w skład którego wchodzi Liceum Katolickie im. św. Jana Bosko

Kandydaci logują się na stronie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/

 

 1. W terminie od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. godz. 15.00 Kandydat składa podanie wygenerowane przez system do szkoły pierwszego wyboru
 2. W terminie od 24 czerwca 2022 do 13 lipca 2022 r. godz. 15.00 Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru – zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu po ósmej klasie.
 3. W dniu 20 lipca 2022 r. – ogłoszenie listy Kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.
 4. W terminie od 21 lipca do 28 lipca 2022 r. potwierdzanie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie (o ile nie zostały złożone wcześniej):
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu po ósmej klasie
  • oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata.
  • 1 fotografii legitymacyjnej (opisanej na odwrocie – imię nazwisko, data urodzenia)
  • karty zdrowia i bilansu Kandydata.
 5. W dniu 29 lipca 2022 r. ogłoszenie przez Dyrektora listy przyjętych do szkoły.
 6. Decyzję o przyjęciu Kandydata  zatwierdza ks. Proboszcz jako Osoba Prowadząca placówkę.
 7. Kandydaci są przyjęci w poczet uczniów kl. I KLO po zakwalifikowaniu oraz podpisaniu umowy przez   Rodziców/ Prawnych Opiekunów.
 8. Pierwszeństwo w przyjęciu (wg wymienionego regulaminu punktowego) mają absolwenci Katolickiej Szkoły Podstawowej
 9. Ostateczna lista klas I podana zostanie w dniu 30 sierpnia 2022  r.

Kwalifikowanie kandydatów do szkoły.

 1. Podstawę zakwalifikowania kandydata do KLO stanowi suma punktów za świadectwo końcowe i egzamin ósmoklasisty oraz punkty za dodatkowe osiągnięcia. Punkty są przyznawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji dostępnym na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach
 2. Podstawą kwalifikacji jest również: co najmniej dobra ocena z zachowania, bardzo dobra lub dobra ocena z religii oraz zaakceptowanie katolickiego charakteru wychowania i kształcenia.
 3. Uczniowie przyjmowani są do szkoły według ilości uzyskanych punktów (minimum 100), aż do wyczerpania wolnych miejsc w klasach pierwszych.
 4. Każdy uczeń w Liceum uczy się obowiązkowo języka angielskiego. Uczniowie są podzieleni na grupy językowe według stopnia zaawansowania.
 5. Drugim obowiązkowym językiem obcym dla ucznia będzie do wyboru j. niemiecki, j. francuski lub j. hiszpański realizowany w grupach dzielonych według poziomu zaawansowania. Istnieje również możliwość kontynuacji nauki innego języka obcego w uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora i Osoby Prowadzącej Szkołę.
 6. Dodatkowym językiem obowiązkowym dla uczniów jest język łaciński.
 7. Przydział do grup językowych, o których mowa w punkcie 4 i 5 następuje na podstawie:

– testu kwalifikującego poziom zaawansowania języka organizowanego na początku roku szkolnego

Regulamin rekrutacji 2022/2023

 

 

Katolickie Liceum Ogólnojształcące

 13 2 4

5a 6b5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3839